Welkom op de website van oneinjc

oneinjc staat voor '' één in Jezus Christus '' en heeft als doel het organiseren van interkerkelijke sport activiteiten. Evangeliseren en vriendschappelijke relaties realiseren op een sportieve manier. 

door samen te sporten komen we ook dichter tot elkaar.

‘Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk door de kracht van de liefde. Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; voor de glorie van uw naam.’ 

Jezus verlangt naar eenheid

“Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.” (Johannes 17:23, BasisBijbel)

Hij bidt dat wij één zullen zijn in Hem, zoals Hijzelf één is met zijn Vader. Het raakt mij dat Jezus zelfs op zo’n moment nog aan ons dacht en voor ons bad.

De liefde en eenheid in Christus centraal

Ook in Kolossenzen 3:12-15 wordt over eenheid gesproken:

“Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld.

Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde.

Want liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam.

Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest.

En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem.”

Ja, er zijn wel degelijk verschillen tussen de gereformeerde gemeente en de evangelische kerk (om maar even twee uitersten te noemen). Iedere kerk of gemeente is uniek en geeft op een eigen manier invulling aan bijvoorbeeld de dienst.

Ondanks de verschillen is er in ieder geval één ding dat elke kerk en gemeente met elkaar verbindt: de liefde en eenheid in Christus.

We zijn allemaal leden van hetzelfde Lichaam. Jezus Christus is de verbindende factor. We worden hierboven als Gods gemeente opgeroepen om de liefde centraal te stellen.

Als we de liefde centraal stellen, doen die verschillen er niet meer toe. Het enige wat telt, is dat we ons leven inzetten tot eer en glorie van Jezus!

Aan de slag!

Laten we ons als christenen gaan richten op de overeenkomsten in plaats van discussiëren over eventuele verschillen. Laten we de eenheid in Christus centraal stellen. Laten we onszelf vullen met zijn liefde en deze liefde uitdragen naar de mensen om ons heen!

Veel sport plezier in éénheid EN HEEL VEEL LIEFDE.